ทัวร์ญี่ปุ่น Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล 5 วัน 3 คืน

26/12/2022
Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล by Thai Airways International (TG) "สะสมไมล์กับกลุ่ม Start Alliances"
เที่ยวจุใจ 5 วัน 3 คืน เดินทาง 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ราคา 69,900 บาท

บ่อโคลนจิโกคุดานิ - ภูขาไฟอุสึซัน - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จุดชมวิว ไซโล เทมโบได - ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ - โทยะโคะออนเซ็น - รุสุซึ สกี รีสอร์ท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - สวนโอโดริ - ซึซึกิโนะ - ตลาดนิโจ - คลองโอตาคุ - ถนนซาไกมาชิ - มิตซุย เอาท์เล็ท
Meiji Step RakuRaku Cube LP R1
Meiji Step RakuRaku Cube LP R2

ทัวร์ญี่ปุ่น Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล 5 วัน 3 คืน

สถานที่ไฮไลท์

บ่อโคลนจิโกคุดานิ
ภูขาไฟอุสึซัน
จุดชมวิว ไซโล เทมโบได
โทยะโคะออนเซ็น ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
สวนโอโดริ
คลองโอตาคุ
ถนนซาไกมาชิ

ตารางการท่องเที่ยว

วันที่ กำหนดการเดินทาง อาหาร
เช้า
อาหาร
กลางวัน
อาหาร
ค่ำ
โรงแรมที่พัก
1 เดินทางจากกรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) มี ✈
2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – จุดชมวิว ไซโลเทมโบได – “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟโทยะโคะออนเซ็น” มี มี TOYA MANSEIKAKU HOTEL
หรือใกล้เคียง
3 โทยะ – รุสุซึสกีรีสอร์ท – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร –“เทศกาลหิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ มี มี มี SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL
หรือใกล้เคียง
4 ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาชิ – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท มี มี มี AIR
TERMINAL HOTEL
หรือใกล้เคียง
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ มี ✈

รายการท่องเที่ยว

2 กุมภาพันธ์ 2566

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670

3 กุมภาพันธ์ 2566

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ ซึ่งเวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

พาท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือ ย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนของหิมะ อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย

หลังอาหารกลางวันนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) ภูเขาไฟอุสุนั้นมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึ่งทำให้เถ้าถ่านจำนวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทำลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื่องจากมีการเฝ้าระวังติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ทำให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนอพยพออกจากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ว แต่ยังมีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขา ซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “แหล่งอนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล” เป็นพันธุ์หมีที่หาได้ยาก ในปัจจุบันเพราะหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ่งจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโดเกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการสร้างบรรยากาศที่จำลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัย ให้ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุตั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวไซโลเทมโบได” (SailoTembodai) จากหอชมวิวท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะรวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุเขาโชวะชินซังย่านโทยะโกะออนเซ็น และปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก และภูเขาน้อยใหญ่อื่น ๆ ได้อีกด้วย

จากนั้นพาท่านไปชม “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น” (ToyakoOnsen Illumination Street and Tunnel) ที่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ซึ่งจะจัดขึ้นในแต่ละปี โดยในช่วงฤดูหนาวนั้นเมืองโทยะก็มีการประดับประดาด้วยหลอดไฟจำนวนกว่า 12,000 ดวงตามถนนจากเมือง

ออนเซ็นไปยังริมฝั่งทะเลสาบโทยะ เรียกว่าถนนประดับไฟ (Illumination Street) อยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปที่ลานนิงิวะอิฮิโรบะ (Nigiwai Hiroba) ใจกลางเมืองออนเซ็นก็จะได้เห็นอุโมงค์ประดับไฟอีกด้วย อุโมงค์ที่สว่างไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรด้วยหลอดไฟ LED จำนวนกว่า 400,000 ดวงนี้นอกจากจะได้รับความนิยมในหมู่คู่รักแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้มาเที่ยวเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กมาด้วยเช่นกัน

Cr: TOYA MANSEIKAKU HOTEL

TOYA MANSEIKAKU HOTELหรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

4 กุมภาพันธ์ 2566

Cr: rusutsu.com

นำท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทที่อยู่กลางหุบเขาทั่วพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว … อิสระให้ท่านได้เต็มอื่มกับการพักผ่อนสำหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมตามอัธยาศัย การเล่น “ทูบ” แผ่นยางวงกลมที่จะนำท่านสไลด์ลงมาบนทางลาดชั้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสะอาดตา หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ตื่นเต้นท้าทายความกล้าแบบไม่ต้องเม้มกับการลื่นไถลด้วย “สกี” กับลานสกีขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมภูเขาเอาไว้ทั้งหมด 3 ลูก และมีคอร์สสกีมากกว่า 30 คอร์ส ปลดปล่อยความมันส์ไปกับ “สุนัขลากเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะรู้จักความน่าของสุนัขแสนรู้พันธุ์ไซบีเรี่ยน นอกจากนี้ยังมีโซนสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ “Kid Park”ได้สนุกสนานกับคอร์สสกีเริ่มต้นสำหรับเด็ก หรือเร้าใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กับการ “นั่งเลื่อนลานน้ำแข็ง” ไปพร้อม ๆ กันด้วยความยาวกว่า 60 เมตร นอกจากนี้ยังมีสโนว์โมบิวนั่งเรือยางบนหิมะขี่ม้า ฯลฯ

(***ไม่รวม*** ค่าบริการสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเช่าชุดสกี ค่าอุปกรณ์ ค่าครูฝึกสอน และค่ารองเท้าเดินบนน้ำแข็ง / ***รวม*** แค่การเล่น “ทูบ” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)

Cr: shiroikoibitopark

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานในเมือง

Cr: shiroikoibitopark

ซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆให้ได้เลือกชิม ท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

จากนั้นพาท่านไปชม “เทศกาลหิมะซัปโปโร” (SAPPORO SNOW FESTIVAL)คือ งานเทศกาลหิมะและน้ำแข็งที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์) ในเมืองซัปโปโรของฮอกไกโด งานเทศกาลนี้มีอายุกว่า 70 ปีแล้ว ภายในงานมีไฮไลท์อยู่ที่การจัดแสดงประติมากรรมหิมะเล็กใหญ่มากมายกลางเมือง ซึ่งนับเป็นงานอีเว้นท์ประจำฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เป็นข่าวใหญ่ทุกปีคือกลุ่มคนไทยที่ชนะการแข่งขันประกวดประติมากรรมหิมะภายในงานมาอย่างต่อเนื่องโดยธีมของประติมากรรมหิมะจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้างมากตั้งแต่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อย่างสถาปัตยกรรมชื่อดังระดับโลกและปราสาทญี่ปุ่นไปจนถึงตัวการ์ตูนจากอนิเมะ ประติมากรรมหิมะบางชิ้นมีความสูง 15 เมตร กว้าง 25 เมตรเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่งคือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริเป็นที่ตั้งของทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร(ไม่รวมค่าเข้าชม)

Susukino

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ซูซูกิโนะ” เป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโรเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่นทีเดียวเพราะเต็มไปด้วยร้านค้าบาร์ร้านอาหารร้านคาราโอเกะและตู้ปาจิงโกะร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo รวมกว่า 4,000 ร้าน อีกทั้งยังมีร้านอาหารอีกเพียบไว้ให้ได้ลองเข้าไปแวะชิมรสชาติแบบคนซัปโปโรแท้ๆ เขากินกันถือว่าเป็นย่านความบันเทิงแห่งซัปโปโรที่น่ามาเที่ยวชมดูสักครั้ง

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

5 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งหาของกิน อาหารขึ้นชื่อ ใน ภูมิภาคฮอกไกโด

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานิโจ” (Nijo Fish Market) เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยตลาดแห่งนี้นั้นถือเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปีและเปิดทำการครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1903 ภายในตลาดเรียกได้ว่ามีสินค้าที่เน้นไปที่ผลผลิตในท้องถิ่นและอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็นปูไข่ปลาแซลมอนหอยเม่นทะเลอาหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ Uni ikura donburi ซึ่งก็เป็นข้าวเสิร์ฟพร้อมกับหอยเม่นทะเลสดๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้าฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกทั้ง 3 องค์ได้รับการประดิษฐานเพื่อเชิดชูจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกโดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยนั้นได้เลือกสวนมารุยามะ (Maruyama) เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้านและอีกด้านหนึ่งเลือกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮอกไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งชินโตเพื่อจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิกปัจจุบันได้ประดิษฐานเทพเจ้าจำนวนสี่องค์เพื่อคุ้มครองชาวฮอกไกโดให้มีความสงบสุขผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรในวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นวันปีใหม่การจัดงานแต่งงานอีกทั้งศาลเจ้าฮอกไกโดยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู

Otaru Canal

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ทำให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรปซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญโดยริมคลองแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุมีประวัติความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลองต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้นก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่ต่อมาช่วงปีค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเที่ยวขนาดนี้แถบโกดังริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหารช่วงกลางคืนนี่เรียกว่าเป็นไฮไลต์สำหรับการท่องเที่ยวเลยทีเดียว

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุโดยไม่ไกลจากคลองโอตารุนับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆเนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตกปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าและพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้า” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะอันโดะสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิกลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก1,500 ตันพื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลงอีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลนนับว่าเป็นอีกหนึ่งUnseen Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการมาเยือน

เที่ยว ยามากาตะ

จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ “มิตซุยเอาท์เล็ท” (Mitsui Outlet Park) เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกกว่า 130 ร้านค้ามีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเด็กอุปกรณ์กีฬานาฬิการองเท้า ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อของที่ถูกใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ AIR TERMINAL HOTELหรือเทียบเท่า

6 กุมภาพันธ์ 2566

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” เดินทาง โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 671

ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล 5 วัน 3 คืน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
69,900 62,900 52,900 6,000

เงื่อนไขการท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยวญี่ปุ่น

ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

Chill Chill Japan LINE Official

Meiji Step RakuRaku Cube LP R3
Meiji Step RakuRaku Cube LP R4
Meiji Step RakuRaku Cube LP R5

สถานที่เที่ยว

| Feature
Meiji Step RakuRaku Cube LP R6

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515

Meiji Step RakuRaku Cube LP R7