ทัวร์ญี่ปุ่น Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล 5 วัน 3 คืน

26/12/2022
Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล by Thai Airways International (TG) "สะสมไมล์กับกลุ่ม Start Alliances"
เที่ยวจุใจ 5 วัน 3 คืน เดินทาง 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ราคา 69,900 บาท

บ่อโคลนจิโกคุดานิ - ภูขาไฟอุสึซัน - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จุดชมวิว ไซโล เทมโบได - ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ - โทยะโคะออนเซ็น - รุสุซึ สกี รีสอร์ท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - สวนโอโดริ - ซึซึกิโนะ - ตลาดนิโจ - คลองโอตาคุ - ถนนซาไกมาชิ - มิตซุย เอาท์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล 5 วัน 3 คืน

สถานที่ไฮไลท์

บ่อโคลนจิโกคุดานิ
ภูขาไฟอุสึซัน
จุดชมวิว ไซโล เทมโบได
โทยะโคะออนเซ็น ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
สวนโอโดริ
คลองโอตาคุ
ถนนซาไกมาชิ

ตารางการท่องเที่ยว

วันที่ กำหนดการเดินทาง อาหาร
เช้า
อาหาร
กลางวัน
อาหาร
ค่ำ
โรงแรมที่พัก
1 เดินทางจากกรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) มี ✈
2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – จุดชมวิว ไซโลเทมโบได – “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟโทยะโคะออนเซ็น” มี มี TOYA MANSEIKAKU HOTEL
หรือใกล้เคียง
3 โทยะ – รุสุซึสกีรีสอร์ท – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร –“เทศกาลหิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ มี มี มี SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL
หรือใกล้เคียง
4 ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาชิ – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท มี มี มี AIR
TERMINAL HOTEL
หรือใกล้เคียง
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ มี ✈

รายการท่องเที่ยว

2 กุมภาพันธ์ 2566

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670

3 กุมภาพันธ์ 2566

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ ซึ่งเวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

พาท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือ ย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนของหิมะ อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย

หลังอาหารกลางวันนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) ภูเขาไฟอุสุนั้นมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึ่งทำให้เถ้าถ่านจำนวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทำลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื่องจากมีการเฝ้าระวังติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ทำให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนอพยพออกจากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ว แต่ยังมีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขา ซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “แหล่งอนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล” เป็นพันธุ์หมีที่หาได้ยาก ในปัจจุบันเพราะหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ่งจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโดเกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการสร้างบรรยากาศที่จำลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัย ให้ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุตั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวไซโลเทมโบได” (SailoTembodai) จากหอชมวิวท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะรวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุเขาโชวะชินซังย่านโทยะโกะออนเซ็น และปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก และภูเขาน้อยใหญ่อื่น ๆ ได้อีกด้วย

จากนั้นพาท่านไปชม “ถนนประดับไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น” (ToyakoOnsen Illumination Street and Tunnel) ที่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ซึ่งจะจัดขึ้นในแต่ละปี โดยในช่วงฤดูหนาวนั้นเมืองโทยะก็มีการประดับประดาด้วยหลอดไฟจำนวนกว่า 12,000 ดวงตามถนนจากเมือง

ออนเซ็นไปยังริมฝั่งทะเลสาบโทยะ เรียกว่าถนนประดับไฟ (Illumination Street) อยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปที่ลานนิงิวะอิฮิโรบะ (Nigiwai Hiroba) ใจกลางเมืองออนเซ็นก็จะได้เห็นอุโมงค์ประดับไฟอีกด้วย อุโมงค์ที่สว่างไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรด้วยหลอดไฟ LED จำนวนกว่า 400,000 ดวงนี้นอกจากจะได้รับความนิยมในหมู่คู่รักแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้มาเที่ยวเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กมาด้วยเช่นกัน

Cr: TOYA MANSEIKAKU HOTEL

TOYA MANSEIKAKU HOTELหรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

4 กุมภาพันธ์ 2566

Cr: rusutsu.com

นำท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทที่อยู่กลางหุบเขาทั่วพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว … อิสระให้ท่านได้เต็มอื่มกับการพักผ่อนสำหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมตามอัธยาศัย การเล่น “ทูบ” แผ่นยางวงกลมที่จะนำท่านสไลด์ลงมาบนทางลาดชั้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสะอาดตา หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ตื่นเต้นท้าทายความกล้าแบบไม่ต้องเม้มกับการลื่นไถลด้วย “สกี” กับลานสกีขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมภูเขาเอาไว้ทั้งหมด 3 ลูก และมีคอร์สสกีมากกว่า 30 คอร์ส ปลดปล่อยความมันส์ไปกับ “สุนัขลากเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะรู้จักความน่าของสุนัขแสนรู้พันธุ์ไซบีเรี่ยน นอกจากนี้ยังมีโซนสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ “Kid Park”ได้สนุกสนานกับคอร์สสกีเริ่มต้นสำหรับเด็ก หรือเร้าใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กับการ “นั่งเลื่อนลานน้ำแข็ง” ไปพร้อม ๆ กันด้วยความยาวกว่า 60 เมตร นอกจากนี้ยังมีสโนว์โมบิวนั่งเรือยางบนหิมะขี่ม้า ฯลฯ

(***ไม่รวม*** ค่าบริการสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเช่าชุดสกี ค่าอุปกรณ์ ค่าครูฝึกสอน และค่ารองเท้าเดินบนน้ำแข็ง / ***รวม*** แค่การเล่น “ทูบ” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)

Cr: shiroikoibitopark

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานในเมือง

Cr: shiroikoibitopark

ซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆให้ได้เลือกชิม ท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

จากนั้นพาท่านไปชม “เทศกาลหิมะซัปโปโร” (SAPPORO SNOW FESTIVAL)คือ งานเทศกาลหิมะและน้ำแข็งที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์) ในเมืองซัปโปโรของฮอกไกโด งานเทศกาลนี้มีอายุกว่า 70 ปีแล้ว ภายในงานมีไฮไลท์อยู่ที่การจัดแสดงประติมากรรมหิมะเล็กใหญ่มากมายกลางเมือง ซึ่งนับเป็นงานอีเว้นท์ประจำฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เป็นข่าวใหญ่ทุกปีคือกลุ่มคนไทยที่ชนะการแข่งขันประกวดประติมากรรมหิมะภายในงานมาอย่างต่อเนื่องโดยธีมของประติมากรรมหิมะจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้างมากตั้งแต่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อย่างสถาปัตยกรรมชื่อดังระดับโลกและปราสาทญี่ปุ่นไปจนถึงตัวการ์ตูนจากอนิเมะ ประติมากรรมหิมะบางชิ้นมีความสูง 15 เมตร กว้าง 25 เมตรเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่งคือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริเป็นที่ตั้งของทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร(ไม่รวมค่าเข้าชม)

Susukino

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ซูซูกิโนะ” เป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโรเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่นทีเดียวเพราะเต็มไปด้วยร้านค้าบาร์ร้านอาหารร้านคาราโอเกะและตู้ปาจิงโกะร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo รวมกว่า 4,000 ร้าน อีกทั้งยังมีร้านอาหารอีกเพียบไว้ให้ได้ลองเข้าไปแวะชิมรสชาติแบบคนซัปโปโรแท้ๆ เขากินกันถือว่าเป็นย่านความบันเทิงแห่งซัปโปโรที่น่ามาเที่ยวชมดูสักครั้ง

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

5 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งหาของกิน อาหารขึ้นชื่อ ใน ภูมิภาคฮอกไกโด

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานิโจ” (Nijo Fish Market) เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยตลาดแห่งนี้นั้นถือเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปีและเปิดทำการครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1903 ภายในตลาดเรียกได้ว่ามีสินค้าที่เน้นไปที่ผลผลิตในท้องถิ่นและอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็นปูไข่ปลาแซลมอนหอยเม่นทะเลอาหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ Uni ikura donburi ซึ่งก็เป็นข้าวเสิร์ฟพร้อมกับหอยเม่นทะเลสดๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้าฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกทั้ง 3 องค์ได้รับการประดิษฐานเพื่อเชิดชูจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกโดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยนั้นได้เลือกสวนมารุยามะ (Maruyama) เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้านและอีกด้านหนึ่งเลือกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮอกไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งชินโตเพื่อจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิกปัจจุบันได้ประดิษฐานเทพเจ้าจำนวนสี่องค์เพื่อคุ้มครองชาวฮอกไกโดให้มีความสงบสุขผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรในวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นวันปีใหม่การจัดงานแต่งงานอีกทั้งศาลเจ้าฮอกไกโดยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู

Otaru Canal

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ทำให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรปซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญโดยริมคลองแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุมีประวัติความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลองต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้นก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่ต่อมาช่วงปีค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเที่ยวขนาดนี้แถบโกดังริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหารช่วงกลางคืนนี่เรียกว่าเป็นไฮไลต์สำหรับการท่องเที่ยวเลยทีเดียว

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุโดยไม่ไกลจากคลองโอตารุนับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆเนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตกปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าและพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้า” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะอันโดะสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิกลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก1,500 ตันพื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลงอีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลนนับว่าเป็นอีกหนึ่งUnseen Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการมาเยือน

เที่ยว ยามากาตะ

จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ “มิตซุยเอาท์เล็ท” (Mitsui Outlet Park) เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกกว่า 130 ร้านค้ามีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเด็กอุปกรณ์กีฬานาฬิการองเท้า ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อของที่ถูกใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ AIR TERMINAL HOTELหรือเทียบเท่า

6 กุมภาพันธ์ 2566

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” เดินทาง โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 671

ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น

Supporo Ski Snow Festival เที่ยวจุใจฮอกไกโด เล่นสกี เทศกาลหิมะซัปโปโล 5 วัน 3 คืน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
69,900 62,900 52,900 6,000

เงื่อนไขการท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยวญี่ปุ่น

ติดต่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

Chill Chill Japan LINE Official

สถานที่เที่ยว

| Feature

กรณีฉุกเฉิน

| Emergency
 • Police

  110

 • Ambulance

  119

 • AMDA International Medical Information Center

  03-6233-9266

 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

  090-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

  090-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ

  090-2585-3027 หรือ 090-9572-1515